top of page

Privacybeleid Zelf Rijden

Algemeen

Zelf Rijden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zelf Rijden doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zelf Rijden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van huur- of leaseovereenkomst.

- Het versturen van (direct) mailings.

- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

- Alle overige diensten die wij aanbieden conform onze missie en strategie. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Uw NAW-gegevens.

- Uw geboortedatum.

- Uw geslacht.

- Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

- Legitimatie

- Financiële gegevens (bankrekeningnummer e.d.).

- Overige documenten die wij met uw toestemming nodig hebben voor onze werkzaamheden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken o.a. gebruik van een derde partij voor:

- Aankoop van uw auto.

- Financieren en verzekeren van uw auto.

- Schadeherstel aan uw auto.

- Inhuur van onze leenauto’s.

- Ondersteuning voor onze website.

- Marketingonderzoek

- Complete verzorging van onze ICT-infrastructuur.

- Verzorgen van onze salarisverwerking.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijn

Zelf Rijden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ons centraal archief voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Mocht u niet meer in ons of onze producten geïnteresseerd zijn dan bewaren wij uw gegevens zo kort mogelijk. Voor financiële documenten en bijbehorende gegevens hanteren wij in de meeste gevallen de standaard wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met onze privacy officer of uw directe contactpersoon.

 

 

Cookie statement

In het Cookie Statement van Zelf Rijden wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van Zelf Rijden cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: "Randapparatuur"). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. U hebt de mogelijkheid om cookies te weigeren of op uw browser te verwijderen. We raden u dan ook aan ons Cookie Statement aandachtig door te nemen. Het Cookie Statement is te raadplegen op onze website.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy policy en kunnen u ook een toelichting geven waarom wij gegevens van u nodig hebben. Tevens zijn er interne richtlijnen opgesteld om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

 

Betalingen

Als u bij ons op rekening mag kopen, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen of e-mailen om te herinneren aan een factuur die is verlopen. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

 

 

Social media

Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account artikelen op onze website leuk vinden of delen met uw vrienden. Dat artikel verschijnt vervolgens op uw social media-account. Zelf Rijden krijgt op dat moment geen toegang tot uw account. Stelt u via social media een vraag aan ons dan bewaren wij dat bericht na afhandeling niet meer. Stuurt u een klacht in, dan bewaren wij dat bericht in ons klachtensysteem. Uw gegevens bewaren wij zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

 

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht om dit privacybeleid aan te passen. Op onze  website staat altijd de meest actuele versie. Oudere versies zijn op te vragen bij onze privacy officer.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via uw directe contactpersoon of via:

Zelf Rijden B.V.

t.a.v. Privacy Officer

Ambachtstraat 50

5804 CD Venray

04 78 51 11 11

info@zelfrijden.com

bottom of page